Iceman $100.00

1 Pro & Cat 1 Women
2 Youth Women 12-14
    Youth Women 15-16
    Youth Women 17-18
3 Women 19-24
4 Women 25-29
5 Women 30-34
6 Women 35-39
7 Women 40-44
8 Women 45-49
9 Women 50-54
10 Women 55-59
11 Women 60+
12 Lady Clydesdales
13 Lady Singlespeeds
14 Pro & Cat 1 Men
15 Youth Men 12-14
     Youth Men 15-16
     Youth Men 17-18
16 Men 19-24
17 Men 25-27
18 Men 28-29
19 Men 30-31
20 Men 32-33
21 Men 34
22 Men 35
23 Men 36
24 Men 37
25 Men 38
26 Men 39
27 Men 40
28 Men 41
29 Men 42
30 Men 43
31 Men 44
32 Men 45
33 Men 46
34 Men 47
35 Men 48
36 Men 49
37 Men 50
38 Men 51
39 Men 52
40 Men 53
41 Men 54
42 Men 55
43 Men 56-57
44 Men 58-59
45 Men 60-64
46 Men 65-69
47 Men 70+
48 Tandems
49 Male Clydesdales 39 & Under
50 Male Clydesdales 40 +
51 Men Singlespeeds 39 & Under
52 Men Singlespeeds 40+
53 Ice Bikes

Slush Cup $70.00

54 Slush Women 10 & Under
55 Slush Women 12 & Under
56 Slush Women 14 & Under
57 Slush Women 16 & Under
58 Slush Women 18 & Under
59 Slush Women 19-34
60 Slush Women 35-44
61 Slush Women 45+
62 Slush Men 10 & Under
63 Slush Men 12 & Under
64 Slush Men 14 & Under
65 Slush Men 16 & Under
66 Slush Men 18 & Under
67 Slush Men 19-44
68 Slush Men 45+
69 Tandems
70 Transfer Out