Alexey V

Alexey V

1:31:58


Dockery 0:22:20 Overall: 17th of 4466
Pro & Cat 1 Men: 17th of 82
Williamsburg 0:54:55 Overall: 11th of 4466
Pro & Cat 1 Men: 11th of 82
Zebra 1:17:49 Overall: 2nd of 4466
Pro & Cat 1 Men: 2nd of 82
5 Min 1:28:36 Overall: 2nd of 4466
Pro & Cat 1 Men: 2nd of 82
Finish 1:31:58.4
Overall Pro & Cat 1 Men
2nd of 4466 2nd of 82
Other Iceman Results
Comments