Alexey V

Alexey V

1:36:41


Dockery 0:23:13 Overall: 14th of 4405
Pro & Cat 1 Men: 12th of 92
Williamsburg 0:55:49 Overall: 10th of 4405
Pro & Cat 1 Men: 10th of 92
Zebra 1:20:30 Overall: 9th of 4405
Pro & Cat 1 Men: 9th of 92
5 Min 1:35:04 Overall: 9th of 4405
Pro & Cat 1 Men: 9th of 92
Finish 1:36:41
Overall Pro & Cat 1 Men
9th of 4405 9th of 92
Other Iceman Results
Comments