Alexey V

Alexey V

1:27:09


Dockery 00:22:59 Overall: 24th of 4599
Pro & Cat 1 Men: 23rd of 93
Williamsburg 00:52:51 Overall: 14th of 4599
Pro & Cat 1 Men: 13th of 93
Zebra 01:12:11 Overall: 13th of 4599
Pro & Cat 1 Men: 13th of 93
5 Min 01:26:03 Overall: 14th of 4599
Pro & Cat 1 Men: 14th of 93
Finish 01:27:09
Overall Pro & Cat 1 Men
17th of 4599 17th of 93
Other Iceman Results
Comments