Alexey V

Alexey V

1:47:09


Dockery 26:56 Overall: 28th of 3718
Pro & Cat 1 Men: 28th of 83
Williamsburg 1:00:35 Overall: 28th of 3718
Pro & Cat 1 Men: 28th of 83
Zebra 1:24:50 Overall: 41st of 3718
Pro & Cat 1 Men: 39th of 83
5 Min 1:45:20 Overall: 55th of 3718
Pro & Cat 1 Men: 45th of 83
Finish 1:47:09
Overall Pro & Cat 1 Men
56th of 3718 56th of 83
Comments